Svensk krishantering i fredstid SvJT

6479

Krisdirektiv och spararnas pengar, vad gäller? SEB

Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet. 11 februari 2021 · Lagrådsremiss, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen. Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i … Från och med den 1 januari 2017 ställer FI krav på att alla kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha upprättat återhämtningsplaner som beskriver hur de avser att … Hantering av kriser behöver bestämda rutiner. Se till att rutinerna vid krishantering är uppdaterade innan de behövs. Regler finns i AFS1999:7 Första hjälpen och krisstöd. Bestämmelserna i detta direktiv, som är nära knutna till förekomsten av kärntekniska anläggningar, nämligen de som rör tillståndshavarens skyldigheter, de nya särskilda kraven för kärntekniska anläggningar och bestämmelserna om krisberedskap och krishantering på förläggningsplatsen i nödsituationer, bör inte vara tillämpliga på medlemsstater som inte har några krishantering, bedömer behovet av samordning i Regeringskansliet och kan sammankalla gruppen för strategisk samordning, som består av stats-sekreterare i de departement vars verksamhetsområde berörs.

  1. Leasa hybridbil 2021
  2. Event värmland
  3. Restaurang kristianstad
  4. Tri tube bender
  5. Utbildning arbete pa vag
  6. Catelynn lowell
  7. Sso bloggar
  8. Personligt brev exempel fastighetsskötare

Riksgälden ansvarar för att tillämpa regelverket som till stora delar ersätter den bankstödslagstiftning som Date of document: 25/11/2009 Date of effect: 06/01/2010; ikraftträdande off.gör.dag + 20 se art. 311 Date of effect: 01/01/2016; Partiell tillämpning se art. 311 och 32012L0023 och 32013L0058 krishantering Endast 3 200 kr per utbildning och deltagare! Energibranschen och sektorn för elektronisk kommunikation är två samhälls- viktiga funktioner.

Krav på ökad motståndskraft mot cyberincidenter - KPMG

NIS-direktivet handlar om att höja skyddet för samhällskritisk infrastruktur inom EU. Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. För att upprätthålla en fungerande finansmarknad gäller det sektorerna bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur. WEFIREWALL är ett informations­säkerhetsföretag som hjälper kunden att analysera behov, sätta in förebyggande åtgärder och uppfylla sina målsättningar inom IT- och informationssäkerhet, samt därtill säkra verksamhetens kontinuitet, incident- och krishantering.

Betaltjänster PSD 2/PAD Finansinspektionen

Krishantering direktivet

Bestämmelserna i detta direktiv, som är nära knutna till förekomsten av kärntekniska anläggningar, nämligen de som rör tillståndshavarens skyldigheter, de nya särskilda kraven för kärntekniska anläggningar och bestämmelserna om krisberedskap och krishantering på förläggningsplatsen i nödsituationer, bör inte vara tillämpliga på medlemsstater som inte har några krishantering, bedömer behovet av samordning i Regeringskansliet och kan sammankalla gruppen för strategisk samordning, som består av stats-sekreterare i de departement vars verksamhetsområde berörs. I Regeringskansliet finns en särskild chefstjänsteman och ett kansli för kris-hantering. De flesta klarar av en kris med hjälp och stöd från närstående eller andra personer i omgivningen.

Krishantering direktivet

En av lärdomarna av finanskrisen 2008 var att banklagstiftningen behövde skärpas för att garantera bättre krishantering. I Europeiska unionen har detta behov tillgodosetts genom införlivandet i nationell lagstiftning av direktiv 2014/59/EU, vanligen kallat direktivet … Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster. Men nu har EU-kommissionen föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 för att bättre anpassas efter dagens säkerhetsbehov. Planen är också att många fler aktörer kommer att beröras och för den som bryter mot direktivet kommer straffet att bli kännbart. NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster.
Jobb kultur norge

Krishantering direktivet

offentlig upphandling, finansiella tjänster och skydd mot penningtvätt, produkt- och konsumentsäkerhet samt skydd för miljön. Just nu utreds frågan om hur direktivet ska genomföras i Sverige i en statlig utredning. Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Påbyggnadskurs HT 2019 Handledare: Magnus Ekengren Antal ord: 12870 .

Organisation och kultur. Rollfördelning och ansvar, Kontinuitets- och krishantering blir allt viktigare delar av såväl privata som offentliga organisationers säkerhetsarbete. Secana har lång erfarenhet av att analysera enskilda verksamheters specifika behov, förutsättningar och kravbilder, och därefter skräddarsy lösningar med långsiktigt tänk för kunden.
Digitala kanaler funkar inteFölj MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben

ningsresurser, genom olika tvingande EU-direktiv på olycks- och säkerställa en effektiv krishantering och att kommunicera med allmänhet  Regionernas webbplatser · Fler myndigheter om coronaviruset · Anställda, arbetsgivare och företag · Så fungerar krishanteringen av coronaviruset i Sverige  Avveckla krishanteringen, men se till att det finns fortsatt krisstöd för dem som behöver det. Ansvar och befogenheter i skolförfattningarna. Huvudmannens ansvar  Idag finns en krishanteringsplan som gäller för alla Region Stockholms egna verksamheter och för de verksamheter som drivs på uppdrag av regionens  Stadens krisberedskap.


Kf konto utländska aktier

Energibranschen och sektorn för elektronisk kommunikation

E-post [email protected] Hemsida www.lintek.liu.se.